Πρώτο Επιστημονικό Πεδίο για μαθητές Γ΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Οι μαθητές μας προετοιμάζονται κατάλληλα για την εισαγωγή τους στις θεωρητικές επιστήμες.