Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί  μας ασκούν συστηματικά συμβουλευτική στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από συναντήσεις ατομικές και ομαδικές με καταρτισμένους στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού διδάσκοντες, οι μαθητές μας ενημερώνονται για:

  • Τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε τύπος Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ)
  • Τις ομάδες προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου και τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ομάδας
  • Τα επιστημονικά πεδία της Γ΄ Λυκείου και τις σχολές πρόσβασης από αυτά
  • Τον τρόπο σύνταξης και υποβολής του μηχανογραφικού τους δελτίου

Ρωτήστε μας